Agro & djurhållning

Vår desinfektionsteknik används dygnet runt med djuren på plats. Produktionsutrustningen doserar en låg och kontinuerlig dos AnoDes direkt i inkommande vatten. Med Anolytechs maskin undviks tillväxt av bakterier mellan punktinsatser. Systemet ser även till att det inte blir tillväxt av bakterier på de platser som vanligtvis är svåra att hålla rena, som nipplar och rör. AnoDes används även för stöveltvätt, dimning och ytdesinficering.

Bakteriefritt dricksvatten

När ditt tjänliga vatten når ut i stallet kommer djurbesättningen att själva tillföra bakterier till dricksvattnet när de dricker från en gemensam drickplats eller
genom att t.ex tarmbakterier hamnar i dricksvattnet. Då spelar det ingen roll att du har ett bra inkommande vatten, kommunalt eller från egen brunn. Desinficerar du inte vattnet kommer det att ske en stadig tillväxt av oönskade bakterier i dricksvattnet oavsett hur mycket du rengör.

Orsaken är att bakterierna sätter sig där du inte kommer åt att rengöra. I rör, nipplar, bakom plåtar, ventiler etc. De kan förflytta sig motströms i ett rör med 10 bars tryck. De bildar en biofilm som enkelt uttryckt är en fabrik för bakterier. Den kommer att fortsätta producera mer bakterier ända tills du tar bort biofilmen. Och det kan du inte göra utan att använda en kontinuerlig och effektiv desinfektion.

Djuren tillför både goda och dåliga bakterier till dricksvattnet som tillsammans med de andra bakterierna från foder, övriga besättningen och stallmiljön utsätter djuren för ett högt bakterietryck. I det läget behövs inte mycket för att bakterierna skall påverka djurens aptit, tillväxt eller skapa infektioner och sjukdomar.

Vattenprov på svenska gårdar

Av 231 undersökta svenska djurgårdar med tjänligt inkommande vatten blev resultaten när proven togs ute där djuren dricker:

62 % hade otjänligt vatten,
29 % otjänligt med anmärkning,
9 % hade tjänligt vatten.*

Av 231 undersökta gårdar hade endast 20 av gårdarna tjänligt dricksvatten till djuren.
*Vattenproverna är tagna av Anolytech på svenska djurgårdar, i stallen där djuren dricker. Analyserade av Alcontrol Laboratories.

Vi garanterar bakteriefritt dricksvatten dygnets alla timmar, året om!

Anolytech har ända sedan starten 2009 utvecklat en säker och miljövänlig desinfektionsteknik. Vår desinfektionsteknik används dygnet runt med djuren på plats. Fungerar utmärkt för ekologisk produktion.

Produktionsutrustning på plats på gården som doserar en låg och kontinuerlig dos AnoDes direkt i inkommande vatten. Med Anolytechs maskin undviks tillväxt av bakterier mellan punktinsatser. Systemet ser även till att det inte blir tillväxt av bakterier på de platser som vanligtvis är svåra att hålla rena, som nipplar och rör. Läs mer om vår teknik här

Driftsäkert

Det innebär att du alltid har en jämn och säker tillförsel av desinfektion oavsett tryck och förbrukning i vattentillförseln, från doseringspunkten och ända ut till vattenkoppar, kar och nipplar.

Miljövänligt

Ingen transport och hantering av dyra vätskor eller pulver. Alla våra komponenter håller absolut högsta klass och idag har vi en teknik med hög driftsäkerhet.

Garanti

Vi är så säkra på vår desinfektionsteknik att vi kan GARANTERA, inom ramen för dricksvatten vet, att du får ett bakteriefritt dricksvatten.

Bakterietryck

Har du problem med höga bakterienivåer i produktionen kan anolytechs teknik sänka det totala bakterietrycket genom att ta bort de bakterier ditt nuvarande dricksvatten tillför och det kommer att ge dig möjlighet att fokusera på den övriga produktionen. Om man tänker sig att av den totala fodergivan utgör dricksvattnet ofta mellan 30-50 % och om då dricksvattnet har höga halter av oönskade bakterier, inser alla vad det betyder för produktion och djurhälsa. Med Anolytech sänker du det totala bakterietrycket till en betydligt lägre nivå.

Godkänd för ekologisk produktion

Användningen av ”elektrolyserat vatten” i ekologisk produktion är godkänd av EU. EGTOP; EU’s expertgrupp för Ekologisk produktion säger följande om användningen av hypoklorsyra, producerad på plats med en utrustning av den typ som Anolytech tillhandahåller (”elektrolyserat vatten”):

Saxat ur rapporten
”Final_report_egtop_on_cleaning_disinfectant_en”:

De ämnen som förtecknas i bilaga VII (1) har godkänts för ekologisk produktion i EU. I gruppens yttrande (Expertgrupp för teknisk rådgivning om ekologisk produktion) finns det ett brett samförstånd om att dessa ämnen (förtecknade i bilaga VII.1) är i linje med målen och principerna för ekologisk produktion.

Enligt gruppens uppfattning är användningen av elektrolyserat vatten liknande användningen av natriumhypoklorit. Det kan därför användas för alla ändamål för vilka natriumhypoklorit är godkänt, men inte för något annat ändamål. För närvarande ser gruppen ingen anledning att tydligt ange elektrolyserat vatten. Läs hela rapporten här.

Övrig använding av AnoDes

Stöveltvätt

AnoDes kan användas för att desinficera stövlar för att förhindra att smittämnen förs in i stallet. Vid ingången till ett område med djur och mellan olika avdelningar kan AnoDes användas för stövelbad. Stövlarna ska tvättas rena före desinficeringen för att ge rätt effekt.

Ytdesinfektion

AnoDes är ett effektivt desinfektionsmedel som avdödar 99,99% av bakterier, virus, jäst, mögel, sporer och svamp. Kan användas för att desinficera lösa föremål, väggar, ytor och redskap.

AnoDes uppfyller de europeiska standarderna för ytdesinfektion: Läs mer om EN-standarder här.

Klövspray

Med Anolytechs klövspray får du ett automatiskt system som desinficerar med AnoDes. Undvik bakterierelaterade problem som klövröta, digital dermatit, klövspaltinflammation m.m. som årligen kostar stora pengar, tar mycket tid och orsakar lidande hos djuren.

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel:
EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.

Referenser

Jessica Olsén – grisproducent på Elgestad Förvaltning, Örebro. Produktion med ca 660 suggor som producerar runt 18.000 grisar per år varav 5.000 föds upp som slaktsvin.

Bengt Engdahl – mjölkproducent på Månsagården, Mariestad. Ekologisk produktion med ca 500 djur. 250 Holsteinkor i produktion. Varje ko producerar idag ca 11.100 kg mjölk per år.